خانواده:asteraceae

گیاهی است چند ساله با ریشه های عمودی و عمیق که هم به کمک بذر و هم اندام رویشی تکثیر میشود.

خصوصیات گیاهچه:

برگهای حقیقی در این گیاه تخم مرغی شکل تا سرنیزه ای با حاشیه کنگر دار و خار دار است.

برگ:

وقتی گیاه کامل شد برگها دارای بریدگی عمیق میشوند از لحاظ شکل برگهای قائده ای و ساقه ای متفاوتند.

                    

ساقه:

افراشته بلند وصاف بدون کرک.

ریشه:

دارای سیستم ریشه ای بسیار قوی است که بیشترین تجمع آن در عمق 45 سانتی متری خاک است وحتی گزارش شده در مناطق آلوده شعاع 13 متر را پوشش می دهد.

گل آذین:

گل آذین آن کلاپرک از نوع لوله گلی است.معمولا به رنگ ارغوانی تا قرمز دیده می شود.گلهای آن بویی شبیه وانیل دارند.